Obec Jeníkov - Elektronická úřední deska

Jeníkov na Facebooku

odkaz na facebook

zobrazených stránek

celkem: 963400 měsíc: 11521 den: 356 hodina: 76

Naši obecní agendu spravuje program

logo Alis

Naše programy a počítače spravuje firma

logo SHAV

Úřední deska

Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled dotazů a odpovědí poskytnutých podle zákona o zveřejňování informací za roky 2011 a 2012

 Žádost o poskytnutí informace ze dne 22.4.2011

Žádost o zaslání investičních plánů obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

 

Odpověď dne 28.4.2011

Obec Jeníkov má v roce 2011 v plánu:

název projektu: „Technická vybavenost pro 16 RD – SO 01 – Komunikace, SO 02 – Dešťová kanalizace – přípojka D1“

 • stručný popis projektu: komunikace a dešťová kanalizace
 • rozpočet projektu: cca 2,500.000,- Kč
 • plánovaný termín započetí projektu: 2. – 3. čtvrtletí roku 2011
 • předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: dodavatel stavby byl již vybrán.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 4.5.2011

Kolik členů má zastupitelstvo naší obce; kolik kandidátů se celkem ucházelo o zvolení do zastupitelstva ve volbách, které se konaly 15. až 16. října 2010 (dále jen „volby“); jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů zapsaných ve stálém seznamu; jaký byl ke dni těchto voleb celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu; zda kandidoval ve volbách nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR; jaký je celkový počet osob starších 18 let s trvalým pobytem v obci; kolik osob nemá státní občanství ČR a kolik z těchto osob je státním občanem některého z členských států EU; jaký je celkový počet osob starších 18 let s přechodným pobytem v obci, kolik z těchto osob nemá státní občanství ČR a kolik z těchto osob je státním občanem některého z členských států EU.

 

Odpověď dne 16.5.2011

 1. Zastupitelstvo obce Jeníkov má 7 členů.
 2. Tři volební strany, každá z nich měla 7 kandidátů a 2 náhradníky, takže celkem kandidovalo 21 kandidátů do ZO a 6 náhradníků.
 3. Celkový počet voličů, zapsaných ve stálém seznamu ke dni voleb: 759 voličů.
 4. Do dodatku stálého seznamu nebyl zapsán žádný volič.
 5. Ve volbách do ZO Jeníkov nekandidoval žádný kandidát, který nebyl státním občanem ČR.
 6. ---
 7. Ke dni voleb byl počet osob starších 18 let s trvalým pobytem na území obce Jeníkov 760 (údaje o cizincích nemáme, jedná se pouze o občany ČR).

Další údaje neznáme, nemáme přesný seznam osob, které nejsou občany ČR. Evidenci cizinců provádí cizinecká policie. Přechodný pobyt občanů ČR již neexistuje.

 

Odpověď zpracovala: Blanka Endrštová, tajemnice OÚ

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 6.1.2012

Žádost o informaci, zda Obec Jeníkov plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod.

 

Odpověď dne 9.1.2012

Obec Jeníkov neplánuje v roce 2012 investice, které by byly spojené s řešením bezbariérovosti.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 25.1.2012

Žádost o zaslání investičních plánů obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

 

Odpověď dne 26.1.2012

Obec Jeníkov v roce 2012 neplánuje žádné větší investiční akce, pouze drobné opravy a údržbu majetku obce.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 7.3.2012

1.Žádost o poskytnutí úplného seznamu subjektů, které zaslali své nabídky do zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na Zpracování Územního plánu Jeníkov.

2. Jaké byly nabídkové ceny subjektů, které zaslali svoje nabídky?

3. Jaká byla další hodnotící kritéria a jejich váha

4. Jaké bylo umístění jednotlivých subjektů?

5. S jakým subjektem byla uzavřena smlouva na základě toho, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako vítězná.

 

Odpověď dne 19.3.2012

ad 1)    1. DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

            2. Ing. arch. František Pospíšil, Hlavní 1196/30, 141 00 Praha 4

            3. Ing. Antonín Olžbut, Karla Čapka 1744/9, 415 01 Teplice

            4. Ing. arch. Pavel Ponča, Jizerská 2940/55, 400 11 Ústí nad Labem

            5. Institut regionálních informací, Beethovenova 4, 602 00 Brno

            6. ANLOC s.r.o., Vítězná 512, 282 01 Český Brod

            7. Ing. arch. Jitka Fikarová, Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem

            8. Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7

            9. Dům a Město, sdružení architektů, Komornická 12, 160 00 Praha 6

ad 2) Nabídková cena (včetně DPH)

            Cena s konceptem                  cena bez konceptu

 1. 315.600,- Kč                          262.800,- Kč
 2. 581.760,- Kč                          509.760,- Kč
 3. 606.159,- Kč                          575.852,- Kč
 4. 717.600,- Kč                          636.000,- Kč
 5. 474.000,- Kč                          432.000,- Kč
 6. 888.000,- Kč                          768.000,- Kč
 7. 594.000,- Kč                          534.000,- Kč
 8. 252.000,- Kč                          240.000,- Kč
 9. 775.200,- Kč                          652.800,- Kč

ad 3)

Kritéria pro posouzení nabídek:

 1. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny včetně DPH
 2. Ukázka 2 zpracovaných zakázek obdobného charakteru – hodnocení proběhlo subjektivně

ad 4)

Zastupitelstvo obce Jeníkov schválilo výběr firmy pro zpracování Územního plánu Jeníkov (výběr projektanta) v tomto pořadí:

 1. DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
 2. Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7
 3. Institut regionálních informací s.r.o., Beethovenova 4, 602 00 Brno

Zdůvodnění:

 • velmi nízká cenová nabídka (druhá nejnižší cena s min. rozdílem od první nejnižší)
 • vysoká profesionální úroveň vypracování nabídky včetně ukázek zpracování územních plánů,
 • reference obdobných zakázek.

ad 5)

Smlouva o dílo dosud uzavřena nebyla. Bude uzavřena s DHV CR, spol. s r.o. Praha.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.6.2012

Jakému dodavateli byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna oken a vchodových dveří – objekt Hasičské zbrojnice, Oldřichov č.p. 188“ a jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili.

 

Odpověď dne 20.6.2012

Rozhodnutí zastupitelstva obce o výběru firmy na VZMR „Výměna oken a vchodových dveří – objekt Hasičské zbrojnice, Oldřichov č.p. 188“, jsou zveřejněny na webových stránkách obce Jeníkov www.jenikov.eud.cz v sekci Usnesení ZO – Usnesení z 14. zasedání ZO Jeníkov.

 

Odpověď zpracoval: Libor Groh, starosta obce

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 3.12.2012

Část první:

 • úplný název našeho orgánu územní samosprávy
 • naše PSČ
 • další PSČ, která spadají pod náš orgán územní samosprávy – přidružené obce

Část druhá – Místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy.

 

 

Odpověď dne 5.12.2012

Název orgánu:                        Obecní úřad Jeníkov

PSČ:                           417 24 Oldřichov u Duchcova

Místně příslušné instituce:

Finanční úřad:            Finanční úřad v Teplicích

Úřad práce:                 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí n. L., kontaktní prac. Teplice

Katastrální úřad:         Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice

Soud:                          Okresní soud v Teplicích

Policie ČR:                 Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov

Státní zastupitelství:   Okresní státní zastupitelství Teplice

Hasičský záchranný sbor: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Teplice

Nemocnice:                Městská nemocnice Duchcov VITA, s.r.o.

ČSSZ:                         ČSSZ, okresní pobočka Teplice

Hygienická stanice:    Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, pobočka Teplice

SZPI:                          SZPI pobočka Ústí nad Labem

Celní úřad:                  Celní úřad Most

Krajský úřad:              Krajský úřad Ústí nad Labem

 

Odpověď zpracovala: Blanka Endrštová, tajemnice OÚ

 

Dnes je: 25.08.2019

Svátek slaví: Radim

Aktuality

Pozvánka na zájezd - zahradnický veletrh Zahrada Čech Litoměřice
Obec Jeníkov
více
Pozvánka na poznávací zájezd na Státní hrad a zámek Frýdlant
Obec Jeníkov
více
Veřejná vyhláška: Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ)
Krajský úřad ÚK, odbor územního plánování a stavebního řádu
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí
více
Oznámení - výluky a omezení provozu dráhy
České dráhy, a.s.
více
Nabídka státních pozemků k prodeji
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
více
Schválený Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Stropník
Mikroregion Stropník
více
Usnesení z 7. zasedání ZO, dne 24.6.2019
Obec Jeníkov
více
Oznámení - rozpočtová opatření na rok 2019: Mikroregion Stropník
Mikroregion Stropník
více
Výstraha - smogová situace
ČHMÚ
více
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Obec Jeníkov
více
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 6. zasedání ZO, dne 27.5.2019
Obec Jeníkov
více
Doporučení "Jak přežít vedra"
Obec Jeníkov
více
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Obec Jeníkov
více
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2018
Obec Jeníkov
více
Závěrečný účet obce Jeníkov za rok 2018
Obec Jeníkov
více
Kotlíková dotace 4. výzva
Ústecký kraj
více
Návrh Závěrečného účtu obce Jeníkov za rok 2018
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 5. zasedání ZO, dne 25.3.2019
více
Informace o projektu Úřadu práce
Úřad práce
více
Informace pro spolky a bývalá občanská sdružení
Ministerstvo spravedlnosti
více
Informace: osobní doklady (občanské průkazy, cestovní pasy)
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 4. zasedání ZO, dne 11.2.2019
Obec Jeníkov
více
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 3. zasedání ZO, dne 12.12.2018
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2018
Obecní úřad Jeníkov
více
Schválený rozpočet Mikroregionu Stropník na rok 2019
Mikroregion Stropník
více
Rozpočet obce roku 2019
Obec Jeníkov
více
Oznámení o rozpočtu
Obec Jeníkov
více
Schválený rozpočet obce Jeníkov na rok 2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 2. zasedání ZO, dne 21.11.2018
Obec Jeníkov
více
Návrh rozpočtu obce Jeníkov na rok 2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO, dne 1.11.2018
Obec Jeníkov
více
Opis výsledku hlasování v okrsku - Volby do Senátu Parlamentu ČR
Obec Jeníkov
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 28. zasedání ZO, dne 24.9.2018
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 27. zasedání ZO, dne 25.6.2018
Obec Jeníkov
více
Volby do zastupitelstva Obce Jeníkov
Podané a zaregistrované kandidátní listiny
více
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 a Rozpočtu na rok 2018 Mikroregionu Stropník
Mikroregion Stropník
více
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Stropník za rok 2017
Mikroregion Stropník
více
Usnesení z 26. zasedání ZO, dne 23.5.2018
Obec Jeníkov
více
Odkaz na web TJ Oldřichov
více
VZMR 2/2018 "Oprava - rekonstrukce chodníku na p.p.č. 591/8 a 604/6 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"
Obec Jeníkov
více
VZMR 2/2018 "Oprava - rekonstrukce chodníku na p.p.č. 591/8 a 604/6 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"
Obec Jeníkov
více
Informace pro subjekty údajů - GDPR
GDPR - Obec Jeníkov
více
Krizové řízení v obci Jeníkov
více
VZMR 1/2018 "Oprava místní komunikace na části p.p.č. 571 a 581/1 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"
Obec Jeníkov
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2018, střednědobého výhledu a rozpočtových opatřeních
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 25. zasedání ZO, dne 26.2.2018
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 24. zasedání ZO, dne 13.12.2017
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2017
Obecní úřad Jeníkov
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
Mikroregion Stropník
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Jeníkov na roky 2018 - 2020
Obec Jeníkov
více
Zveřejnění oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Volba prezidenta 2018
více
Rozpočet obce roku 2018
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 23. zasedání ZO, dne 20.11.2017
Obec Jeníkov
více
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Stropník 2019 - 2020
Mikroregion Stropník
více
Mikroregion Stropník
více
Prodej kuřic - dovoz po čelé ČR
kurice.cz
více
Římskokatlická farnost Jeníkov
Odkaz na www stránky farního úřadu Jeníkov
více
Usnesení z 22. zasedání ZO, dne 20.9.2017
Obec Jeníkov
více
Mateřská škola Jeníkov
více
Hasiči Oldřichov
více
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Stropník
Závěrečný účet za rok 2016 byl zveřejněn na stránkách Mikroregionu Stropník
více
Usnesení z 21. zasedání ZO, dne 21.6.2017
Obec Jeníkov
více
Dotace Obci Jeníkov z Ústeckého kraje - POV 2017
Medializace Ústeckého kraje - Projekt: "P-2015-002874 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov - část Oldřichov"
více
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2016
Závěrečný účet je zveřejněn na elektronické úřední desce Obce Jeníkov.
více
Závěrečný účet Obce Jeníkov za rok 2016
Závěrečný účet je zveřejněn včetně příloh a výsledku přezkoumání Krajským úřadem Ústeckého kraje
více
Usnesení z 20. zasedání ZO, dne 15.5.2017
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 19. zasedání ZO, dne 19.4.2017
Obec Jeníkov
více
VZMR č. 1/2017 "Technická vybavenost pro 16 RD - komunikace, Dostavba MK na p.p.č. 433/4 v k.ú. Jenkov u Duchcova, SO 01 - komunikace"
Obec Jeníkov
více
Oznámení Mikroregionu Stropník: Rozpočtový výhled - Rozpočet 2017, Střednědobý výhled
Mikroregion Stropník
více
Informace o zveřejnění rozpočtu obce Jeníkov na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017 až 2019
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2016
Obecní úřad Jeníkov
více
Usnesení z 18. zasedání ZO, dne 23.1.2017
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 17. zasedání ZO, dne 14.12.2016
Obec Jeníkov
více
Rozpočet obce roku 2017
Obec Jeníkov
více
VZMR 3/2016 - "P-2015-002874 Rekonstrukce VO v obci Jeníkov - část Oldřichov"
Obec Jeníkov
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 16. zasedání ZO, dne 21.11.2016
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 15. zasedání ZO, dne 7.9.2016
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 14. zasedání ZO, dne 9.6.2016
Obec Jeníkov
více
Dotace nad 50.000,- Kč
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 13. zasedání ZO, dne 14.4.2016
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 12. zasedání ZO, dne 1.3.2016
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu VZMR 2/2016 "Rozšíření bezdrátového rozhlasu v části obce Jeníkov"
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 11. zasedání ZO, dne 9.2.2016
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: VZMR 1/2016 "Oprava zadní fasády bytového domu č.p. 93 Jeníkov"
Obec Jeníkov
více
Rozpočet obce roku 2016
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2015
Obecní úřad Jeníkov
více
Dotační program "Kotlíková dotace" Ústeckého kraje
Ústecký kraj
více
Usnesení z 10. zasedání ZO, dne 15.12.2015
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 9. zasedání ZO, dne 5.11.2015
Obec Jeníkov
více
Informace: Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Finanční správa ČR
více
Přehled plnění rozpočtu obce
Přehled plnění rozpočtu obce z aktuálních účetních dat
více
Usnesení z 8. zasedání ZO, dne 21.9.2015
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: VZMR 3/2015 "Výměna oken a vchodových dveří - bytový dům Jeníkov č.p. 43"
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 7. zasedání ZO, dne 25.6.2015
Obec Jeníkov
více
Změny v jízdních řádech linky č. 488 od 1.9.2015
Ústecký kraj
více
Usnesení z 6. zasedání ZO, dne 20.5.2015
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - VZMR 2/2015
Obec Jeníkov
více
Záměr obce prodat pozemek
Obec Jeníkov
více
Záměr obce pronajmout pozemky
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 5. zasedání ZO, dne 26.3.2015
Obec Jeníkov
více
Rozpočet obce roku 2015
Obec Jeníkov
více
OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 4. zasedání ZO, dne 25.2.2015
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 3. zasedání ZO, dne 15.12.2014
Obec Jeníkov
více
VZMR č. 1/2015 - Jeníkov - úprava veřejného osvětlení
Obec Jeníkov
více
Sociálně-právní ochrana dětí
Obec Jeníkov
více
Aktualizovaná verze návodu pro občana: "Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?"
OÚ Jeníkov, evidence obyvatel
více
Výroční zpráva za rok 2014
Obecní úřad Jeníkov
více
OZV č. 3/2014, Požární řád obce
Obec Jeníkov
více
OZV č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 2. zasedání ZO, dne 24.11.2014
Obec Jeníkov
více
Autobusová doprava od 1.1.2015
více
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 5.11.2014
Obec Jeníkov
více
Změny v autobusové dopravě Teplicka a Příměstské dopravě Teplice od roku 2015
Informace jak budou jezdit autobusy na Teplicku a nové jízdní řády a linky používané od roku 2015.
více
Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Předběžné výsledky komunálních voleb v obci Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Oznámení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Nedostatečně identifikovatelný vlastník parcely 591/2
více
Poučení pro držitele e-pasu
Magistrát města Teplice
více
Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (zakázka č. 1/2014) "Oprava místní komunikace v části obce Oldřichov"
Obec Jeníkov
více
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Rozpočet obce roku 2014
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Asistence nemocným
více
Národní síť záchranných stanic - Český svaz ochránců přírody
Záchranná stanice Falco
více
Výroční zpráva za rok 2013
Obecní úřad Jeníkov
více
Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Nabídka: Rozvoz obědů až do domu
Nově otevřená restaurace Zlatý pramen v Teplicích
více
Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Oznámení o vyhražení ploch pro vylepení volebních plakátů
Volby 2013
více
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb
Volby 2013
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Volby 2013
více
Oznámení - poštovní provozovna Partner II.
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Volby 2013
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Volby 2013
více
Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Oznámení o záměru obce pronajmout nebytový prostor
Obec Jeníkov
více
Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky
Obec Jeníkov
více
Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby
Krajské operační a informační středisko HZS ÚK
více
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (zakázka č. 3/2013) "Oprava místní komunikace Jeníkov"
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Sazebník úhrad za poskytování informací
Ceník úkonů placených za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 pro rok 2013
více
Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Přehled dotazů a odpovědí poskytnutých podle zákona o zveřejňování informací za roky 2011 a 2012
více
TISKOVÁ ZPRÁVA - Novinky k placení daně z nemovitostí
Generální finanční ředitelství
více
Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken a vchodových dveří - bytový dům, Oldřichov č.p. 95"
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Výroční zpráva za rok 2011
více
Rozpočet obce roku 2013
Obec Jeníkov
více
Veřejná vyhláška: Monitovací kalendář
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
více
Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Informace o platbách místních poplatků
Obecní úřad Jeníkov
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2012
Obec Jeníkov
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání zadání Územního plánu Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Veřejná zakázka malého rozsahu: soutěž (zakázka č. 1/2013) "Socha sv. Salvátova v Jeníkově - restaurátorské práce"
více
Záměr obce pronajmout pozemek
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Zachování nemocnice Duchcov a rozšíření služeb
Město Duchcov
více
Pozvánka na veřejné projednání posudku a současně dokumentace a doplněné dokumentace "VTE Moldava"
Ministerstvo životního prostředí
více
Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 2 v Jeníkově č.p. 18
Obec Jeníkov
více
Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 1 v Oldřichově č.p. 37
Obec Jeníkov
více
OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Jeníkov
více
Záměr obce prodat pozemky
Obec Jeníkov
více
Změny v zajištění výkonu služeb České pošty, s.p. na území obce
Česká pošta, s.p.
více
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Projekt "Práce bez překážek"
Republikové centrum vzdělávání
více
Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Informace o projektu "Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti"
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem
více
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Závěrečný účet obce za rok 2011
Obec Jeníkov
více
Pozvánka - bleší trhy Ředhošť, Burza v Ředhošti
Trhy Ředhošť
více
Program kulturních akcí a kina - Duchcov
Kulturní centrum Duchcov
více
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.


Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
více

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (74%)
64 74%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (26%)
23 26%