Úřední deska

Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník úkonů placených za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 pro rok 2013

Obec Jeníkov stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

Čl. I.

Náklady na pořízení kopií

  1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

      jednostranná                                      2,- Kč

      oboustranná                                       4,- Kč

  1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

     jednostranná                                      3,- Kč

     oboustranná                                       6,- Kč

Čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

  1. Náklady za opatření technických nosičů dat:

            1ks CD                                                          10,- Kč

            1 ks DVD                                                      20,- Kč

            Jiný technický nosič dat                                dle pořizovací ceny

  1. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována

Čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

  1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, a.s.  Náklady na balné účtovány nebudou.
  2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 170,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Čl. V.

Ostatní ustanovení

  1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
  2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Jeníkov v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet č. 5027-501/0100, VS 2329.
  3. Tento sazebník se stanoví na účetní období 2013.
  4. Sazebník byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Jeníkov č. 22, bod X. Usnesení č. 17) ze dne 10.4.2013.

 

 

V Jeníkově dne 10.4.2013                                                                Libor Groh

                                                                                                 starosta obce Jeníkov