Archiv

Závěrečný účet Obce Jeníkov za rok 2016

Závěrečný účet je zveřejněn včetně příloh a výsledku přezkoumání Krajským úřadem Ústeckého kraje

   Závěrečný   účet   Obce Jeníkov za rok 2016

 

dle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění platných předpisů.

 

 

 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2016                          v tis. Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          skutečnost       rozpočet          rozpočet                      % plnění

třída                                        31.12.              schválený        upravený         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l – daňové příjmy                   9.854               7.323               8.854                           111,40

2 – nedaňové příjmy               1.529              1.321               1.549                              98,73

3 – kapitálové příjmy                  70                   0                    70                             100,00

4 – přijaté transfery                1.732                   195              1.929                             89,80         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM   PŘÍJMY                13.196             8.840                        12.403                         106,29

 

5 – běžné výdaje                    10.355             8.670               13.044                         79,39

6 – kapitálové výdaje                 301                170                    334                        90,17        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM VÝDAJE             10.657             9.840               13.379                         79,66                                

8 – financování

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přijaté úvěry a půjčky             0,--                     0,--               0,-                    -                      0,--

splátky úvěrů                          0,--                    0,--                0,--                                          0,--

 

financování celkem             - 2.539                           0,00                 975                               -260,18           

% plnění je k upravenému rozpočtu  

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. l) a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce (výkaz FIN 1-12. Rozbor čerpání příjmů a výdajů.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce.

 

                      

 

 

 

 

                                                           strana l

 

 

V roce 2016 byla provedena a  schválena tato rozpočtová opatření :

 

Číslo    ze dne                         příjmy                         výdaje             financování

 1. 09.02.16                     159.700.00                507.900.00      348.200,00
 2. 23.02.16                                 0,00                  10.000,00        10 000,00
 3. 14.04.16                   1.107.650,00             1,107.650,00                 0,00
 4. 09.06.65                     176.600,00                 336.900,00      160.400,00
 5. 07.09.16                     424.850,00                 804.550,00      379.700,00
 6. 21.11.16                  1.120.800,00              1.198.400,00        77.600,00
 7. 31.12.16                     573.600,00                  573.600,00                 0,00

 

 1. Údaje o hospodaření s majetkem obce

Druh majetku                                     stav  k 1.1.2016          stav k 31.12.2016       změny

Drobný dlouhodobý nehmotný                74.495,40                  68.298,40              -6.197,-Ostatní dlouhodobý nehmotný             124.367,00                124.367,00              0

Stavby                                                24.443.058.47            24.526.081,22            +83.022,75

Sam.hmotné movité věci a soubory     1.464.859,00                          1.584.759,00           +119.900,00

Drobný dlouhodobý majetek               1.697.762.03            1.762.748,99            +64.986,96   

Pozemky                                              5.052,598.91            5.083.153,54            +30.554,63

Kulturní předměty                                  147,546,00                 147.546,00                        0

Nedokončený dl.hmotný majetek       2.482.554,00              2.482.554,00                        0

Dlouhodobý finanční majetek             5.223,000,00              5.223.000,00                        0

           

 

 1. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

                                   rezervní           fond                odvod         výsledek hospodaření

                                      fond           odměn           zřizovateli                celkem

Mateřská škola                  0           0                    0                           24.285,04

 

Roční účetní závěrky zřízené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou přístupné na elektronické úřední desce.

 

 1. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům

veřejné úrovně

poskytovatel   účel                                         UZ      položka           příjmy             výdaje

Ústecký kraj   hasiči                                      14004  4116                      400,00                400,00   

MPSV aktivní politika zaměstnanosti          13101  4116                243.455,00         243.455,00

MPSV operační program zaměstnanost        13013  4116             1.308.744.00     1.308.744,00

Ústecký kraj – volby                                     98193  4111                  20.000,00          20 000,00

 

 

 

 

 

                                               strana 2

 

 

 

 

 

 1. Příjemci podpory z rozpočtu obce

 Myslivecké sdružené Háj Jeníkov                                        15.000,-- Kč

OSH Čech a Moravy a Slezska Teplice                                  2.000,-- Kč

ForPes občanské sdružení                                                       6.000,-- Kč

Římskokatolická farnost Jeníkov                                          20.000,-- Kč

Římskokalotická farnost Jeníkov                                         10.000,-- Kč

Bc. Martin Schrank – Jeníkov fest                                       15.000,-- Kč

Václav Novák – stará garda                                                   4.000,-- Kč

Tělovýchovná jednota Oldřichov                                          64.000,-- Kč

Tělovýchovná jednota Oldřichov                                        300.000,-- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov                                     1.200,-- Kč

Oblastní charita Most                                                              3.000,-- Kč

Oblastní charita Most – azylový dům Duchcov                      6,000,-- Kč

                      

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje  ve dnech 08.11.2016 a 01.03.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2007 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy :  nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

Při přezkoumání hospodaření  územně samosprávného celku   Jeníkov za rok 2016 nebyla zjištěna rizika  dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

je přílohou závěrečného účtu.

 

V Jeníkově dne  25. 04. 2017

Zpracovala : Alena Mojžíšková – účetní

projednáno ve finančním výboru dne

projednán  ZO Jeníkov dne

 

 

 

 

 

Starosta obce Jeníkov

                                                                                                Libor   G r o h

 

 

Vyvěšeno dne :          26. 04. 2017                                       Svěšeno dne :

Současně vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

 

                                                           Strana 3

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prezkoumani.pdf 4002.4 Kb
priloha-1.pdf 4592.8 Kb
priloha-2.pdf 801.8 Kb
priloha-3.pdf 4392.7 Kb
priloha-4.pdf 787.2 Kb
zaverecny-ucet-obce-jenikov-za-rok-2016.doc 46.6 Kb