Obec Jeníkov - Elektronická úřední deska

Jeníkov na Facebooku

odkaz na facebook

zobrazených stránek

celkem: 963278 měsíc: 11399 den: 234 hodina: 51

Naši obecní agendu spravuje program

logo Alis

Naše programy a počítače spravuje firma

logo SHAV

Archiv

Závěrečný účet Obce Jeníkov za rok 2016

Závěrečný účet je zveřejněn včetně příloh a výsledku přezkoumání Krajským úřadem Ústeckého kraje

   Závěrečný   účet   Obce Jeníkov za rok 2016

 

dle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění platných předpisů.

 

 

 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2016                          v tis. Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          skutečnost       rozpočet          rozpočet                      % plnění

třída                                        31.12.              schválený        upravený         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l – daňové příjmy                   9.854               7.323               8.854                           111,40

2 – nedaňové příjmy               1.529              1.321               1.549                              98,73

3 – kapitálové příjmy                  70                   0                    70                             100,00

4 – přijaté transfery                1.732                   195              1.929                             89,80         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM   PŘÍJMY                13.196             8.840                        12.403                         106,29

 

5 – běžné výdaje                    10.355             8.670               13.044                         79,39

6 – kapitálové výdaje                 301                170                    334                        90,17        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM VÝDAJE             10.657             9.840               13.379                         79,66                                

8 – financování

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přijaté úvěry a půjčky             0,--                     0,--               0,-                    -                      0,--

splátky úvěrů                          0,--                    0,--                0,--                                          0,--

 

financování celkem             - 2.539                           0,00                 975                               -260,18           

% plnění je k upravenému rozpočtu  

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. l) a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce (výkaz FIN 1-12. Rozbor čerpání příjmů a výdajů.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce.

 

                      

 

 

 

 

                                                           strana l

 

 

V roce 2016 byla provedena a  schválena tato rozpočtová opatření :

 

Číslo    ze dne                         příjmy                         výdaje             financování

 1. 09.02.16                     159.700.00                507.900.00      348.200,00
 2. 23.02.16                                 0,00                  10.000,00        10 000,00
 3. 14.04.16                   1.107.650,00             1,107.650,00                 0,00
 4. 09.06.65                     176.600,00                 336.900,00      160.400,00
 5. 07.09.16                     424.850,00                 804.550,00      379.700,00
 6. 21.11.16                  1.120.800,00              1.198.400,00        77.600,00
 7. 31.12.16                     573.600,00                  573.600,00                 0,00

 

 1. Údaje o hospodaření s majetkem obce

Druh majetku                                     stav  k 1.1.2016          stav k 31.12.2016       změny

Drobný dlouhodobý nehmotný                74.495,40                  68.298,40              -6.197,-Ostatní dlouhodobý nehmotný             124.367,00                124.367,00              0

Stavby                                                24.443.058.47            24.526.081,22            +83.022,75

Sam.hmotné movité věci a soubory     1.464.859,00                          1.584.759,00           +119.900,00

Drobný dlouhodobý majetek               1.697.762.03            1.762.748,99            +64.986,96   

Pozemky                                              5.052,598.91            5.083.153,54            +30.554,63

Kulturní předměty                                  147,546,00                 147.546,00                        0

Nedokončený dl.hmotný majetek       2.482.554,00              2.482.554,00                        0

Dlouhodobý finanční majetek             5.223,000,00              5.223.000,00                        0

           

 

 1. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

                                   rezervní           fond                odvod         výsledek hospodaření

                                      fond           odměn           zřizovateli                celkem

Mateřská škola                  0           0                    0                           24.285,04

 

Roční účetní závěrky zřízené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou přístupné na elektronické úřední desce.

 

 1. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům

veřejné úrovně

poskytovatel   účel                                         UZ      položka           příjmy             výdaje

Ústecký kraj   hasiči                                      14004  4116                      400,00                400,00   

MPSV aktivní politika zaměstnanosti          13101  4116                243.455,00         243.455,00

MPSV operační program zaměstnanost        13013  4116             1.308.744.00     1.308.744,00

Ústecký kraj – volby                                     98193  4111                  20.000,00          20 000,00

 

 

 

 

 

                                               strana 2

 

 

 

 

 

 1. Příjemci podpory z rozpočtu obce

 Myslivecké sdružené Háj Jeníkov                                        15.000,-- Kč

OSH Čech a Moravy a Slezska Teplice                                  2.000,-- Kč

ForPes občanské sdružení                                                       6.000,-- Kč

Římskokatolická farnost Jeníkov                                          20.000,-- Kč

Římskokalotická farnost Jeníkov                                         10.000,-- Kč

Bc. Martin Schrank – Jeníkov fest                                       15.000,-- Kč

Václav Novák – stará garda                                                   4.000,-- Kč

Tělovýchovná jednota Oldřichov                                          64.000,-- Kč

Tělovýchovná jednota Oldřichov                                        300.000,-- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov                                     1.200,-- Kč

Oblastní charita Most                                                              3.000,-- Kč

Oblastní charita Most – azylový dům Duchcov                      6,000,-- Kč

                      

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje  ve dnech 08.11.2016 a 01.03.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2007 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy :  nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

Při přezkoumání hospodaření  územně samosprávného celku   Jeníkov za rok 2016 nebyla zjištěna rizika  dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

je přílohou závěrečného účtu.

 

V Jeníkově dne  25. 04. 2017

Zpracovala : Alena Mojžíšková – účetní

projednáno ve finančním výboru dne

projednán  ZO Jeníkov dne

 

 

 

 

 

Starosta obce Jeníkov

                                                                                                Libor   G r o h

 

 

Vyvěšeno dne :          26. 04. 2017                                       Svěšeno dne :

Současně vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

 

                                                           Strana 3

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prezkoumani.pdf 4002.4 Kb
priloha-1.pdf 4592.8 Kb
priloha-2.pdf 801.8 Kb
priloha-3.pdf 4392.7 Kb
priloha-4.pdf 787.2 Kb
zaverecny-ucet-obce-jenikov-za-rok-2016.doc 46.6 Kb

Dnes je: 25.08.2019

Svátek slaví: Radim

Aktuality

Pozvánka na zájezd - zahradnický veletrh Zahrada Čech Litoměřice
Obec Jeníkov
více
Pozvánka na poznávací zájezd na Státní hrad a zámek Frýdlant
Obec Jeníkov
více
Veřejná vyhláška: Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ)
Krajský úřad ÚK, odbor územního plánování a stavebního řádu
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí
více
Oznámení - výluky a omezení provozu dráhy
České dráhy, a.s.
více
Nabídka státních pozemků k prodeji
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
více
Schválený Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Stropník
Mikroregion Stropník
více
Usnesení z 7. zasedání ZO, dne 24.6.2019
Obec Jeníkov
více
Oznámení - rozpočtová opatření na rok 2019: Mikroregion Stropník
Mikroregion Stropník
více
Výstraha - smogová situace
ČHMÚ
více
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Obec Jeníkov
více
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 6. zasedání ZO, dne 27.5.2019
Obec Jeníkov
více
Doporučení "Jak přežít vedra"
Obec Jeníkov
více
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Obec Jeníkov
více
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2018
Obec Jeníkov
více
Závěrečný účet obce Jeníkov za rok 2018
Obec Jeníkov
více
Kotlíková dotace 4. výzva
Ústecký kraj
více
Návrh Závěrečného účtu obce Jeníkov za rok 2018
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 5. zasedání ZO, dne 25.3.2019
více
Informace o projektu Úřadu práce
Úřad práce
více
Informace pro spolky a bývalá občanská sdružení
Ministerstvo spravedlnosti
více
Informace: osobní doklady (občanské průkazy, cestovní pasy)
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 4. zasedání ZO, dne 11.2.2019
Obec Jeníkov
více
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 3. zasedání ZO, dne 12.12.2018
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2018
Obecní úřad Jeníkov
více
Schválený rozpočet Mikroregionu Stropník na rok 2019
Mikroregion Stropník
více
Rozpočet obce roku 2019
Obec Jeníkov
více
Oznámení o rozpočtu
Obec Jeníkov
více
Schválený rozpočet obce Jeníkov na rok 2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 2. zasedání ZO, dne 21.11.2018
Obec Jeníkov
více
Návrh rozpočtu obce Jeníkov na rok 2019
Obec Jeníkov
více
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO, dne 1.11.2018
Obec Jeníkov
více
Opis výsledku hlasování v okrsku - Volby do Senátu Parlamentu ČR
Obec Jeníkov
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 28. zasedání ZO, dne 24.9.2018
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 27. zasedání ZO, dne 25.6.2018
Obec Jeníkov
více
Volby do zastupitelstva Obce Jeníkov
Podané a zaregistrované kandidátní listiny
více
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 a Rozpočtu na rok 2018 Mikroregionu Stropník
Mikroregion Stropník
více
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Stropník za rok 2017
Mikroregion Stropník
více
Usnesení z 26. zasedání ZO, dne 23.5.2018
Obec Jeníkov
více
Odkaz na web TJ Oldřichov
více
VZMR 2/2018 "Oprava - rekonstrukce chodníku na p.p.č. 591/8 a 604/6 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"
Obec Jeníkov
více
VZMR 2/2018 "Oprava - rekonstrukce chodníku na p.p.č. 591/8 a 604/6 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"
Obec Jeníkov
více
Informace pro subjekty údajů - GDPR
GDPR - Obec Jeníkov
více
Krizové řízení v obci Jeníkov
více
VZMR 1/2018 "Oprava místní komunikace na části p.p.č. 571 a 581/1 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"
Obec Jeníkov
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2018, střednědobého výhledu a rozpočtových opatřeních
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 25. zasedání ZO, dne 26.2.2018
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 24. zasedání ZO, dne 13.12.2017
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2017
Obecní úřad Jeníkov
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
Mikroregion Stropník
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Jeníkov na roky 2018 - 2020
Obec Jeníkov
více
Zveřejnění oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Volba prezidenta 2018
více
Rozpočet obce roku 2018
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 23. zasedání ZO, dne 20.11.2017
Obec Jeníkov
více
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Stropník 2019 - 2020
Mikroregion Stropník
více
Mikroregion Stropník
více
Prodej kuřic - dovoz po čelé ČR
kurice.cz
více
Římskokatlická farnost Jeníkov
Odkaz na www stránky farního úřadu Jeníkov
více
Usnesení z 22. zasedání ZO, dne 20.9.2017
Obec Jeníkov
více
Mateřská škola Jeníkov
více
Hasiči Oldřichov
více
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Stropník
Závěrečný účet za rok 2016 byl zveřejněn na stránkách Mikroregionu Stropník
více
Usnesení z 21. zasedání ZO, dne 21.6.2017
Obec Jeníkov
více
Dotace Obci Jeníkov z Ústeckého kraje - POV 2017
Medializace Ústeckého kraje - Projekt: "P-2015-002874 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov - část Oldřichov"
více
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2016
Závěrečný účet je zveřejněn na elektronické úřední desce Obce Jeníkov.
více
Závěrečný účet Obce Jeníkov za rok 2016
Závěrečný účet je zveřejněn včetně příloh a výsledku přezkoumání Krajským úřadem Ústeckého kraje
více
Usnesení z 20. zasedání ZO, dne 15.5.2017
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 19. zasedání ZO, dne 19.4.2017
Obec Jeníkov
více
VZMR č. 1/2017 "Technická vybavenost pro 16 RD - komunikace, Dostavba MK na p.p.č. 433/4 v k.ú. Jenkov u Duchcova, SO 01 - komunikace"
Obec Jeníkov
více
Oznámení Mikroregionu Stropník: Rozpočtový výhled - Rozpočet 2017, Střednědobý výhled
Mikroregion Stropník
více
Informace o zveřejnění rozpočtu obce Jeníkov na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017 až 2019
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2016
Obecní úřad Jeníkov
více
Usnesení z 18. zasedání ZO, dne 23.1.2017
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 17. zasedání ZO, dne 14.12.2016
Obec Jeníkov
více
Rozpočet obce roku 2017
Obec Jeníkov
více
VZMR 3/2016 - "P-2015-002874 Rekonstrukce VO v obci Jeníkov - část Oldřichov"
Obec Jeníkov
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 16. zasedání ZO, dne 21.11.2016
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 15. zasedání ZO, dne 7.9.2016
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 14. zasedání ZO, dne 9.6.2016
Obec Jeníkov
více
Dotace nad 50.000,- Kč
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 13. zasedání ZO, dne 14.4.2016
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 12. zasedání ZO, dne 1.3.2016
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu VZMR 2/2016 "Rozšíření bezdrátového rozhlasu v části obce Jeníkov"
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 11. zasedání ZO, dne 9.2.2016
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: VZMR 1/2016 "Oprava zadní fasády bytového domu č.p. 93 Jeníkov"
Obec Jeníkov
více
Rozpočet obce roku 2016
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2015
Obecní úřad Jeníkov
více
Dotační program "Kotlíková dotace" Ústeckého kraje
Ústecký kraj
více
Usnesení z 10. zasedání ZO, dne 15.12.2015
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 9. zasedání ZO, dne 5.11.2015
Obec Jeníkov
více
Informace: Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Finanční správa ČR
více
Přehled plnění rozpočtu obce
Přehled plnění rozpočtu obce z aktuálních účetních dat
více
Usnesení z 8. zasedání ZO, dne 21.9.2015
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: VZMR 3/2015 "Výměna oken a vchodových dveří - bytový dům Jeníkov č.p. 43"
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 7. zasedání ZO, dne 25.6.2015
Obec Jeníkov
více
Změny v jízdních řádech linky č. 488 od 1.9.2015
Ústecký kraj
více
Usnesení z 6. zasedání ZO, dne 20.5.2015
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - VZMR 2/2015
Obec Jeníkov
více
Záměr obce prodat pozemek
Obec Jeníkov
více
Záměr obce pronajmout pozemky
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 5. zasedání ZO, dne 26.3.2015
Obec Jeníkov
více
Rozpočet obce roku 2015
Obec Jeníkov
více
OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 4. zasedání ZO, dne 25.2.2015
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 3. zasedání ZO, dne 15.12.2014
Obec Jeníkov
více
VZMR č. 1/2015 - Jeníkov - úprava veřejného osvětlení
Obec Jeníkov
více
Sociálně-právní ochrana dětí
Obec Jeníkov
více
Aktualizovaná verze návodu pro občana: "Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?"
OÚ Jeníkov, evidence obyvatel
více
Výroční zpráva za rok 2014
Obecní úřad Jeníkov
více
OZV č. 3/2014, Požární řád obce
Obec Jeníkov
více
OZV č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 2. zasedání ZO, dne 24.11.2014
Obec Jeníkov
více
Autobusová doprava od 1.1.2015
více
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 5.11.2014
Obec Jeníkov
více
Změny v autobusové dopravě Teplicka a Příměstské dopravě Teplice od roku 2015
Informace jak budou jezdit autobusy na Teplicku a nové jízdní řády a linky používané od roku 2015.
více
Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Předběžné výsledky komunálních voleb v obci Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Oznámení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Nedostatečně identifikovatelný vlastník parcely 591/2
více
Poučení pro držitele e-pasu
Magistrát města Teplice
více
Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (zakázka č. 1/2014) "Oprava místní komunikace v části obce Oldřichov"
Obec Jeníkov
více
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Rozpočet obce roku 2014
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Asistence nemocným
více
Národní síť záchranných stanic - Český svaz ochránců přírody
Záchranná stanice Falco
více
Výroční zpráva za rok 2013
Obecní úřad Jeníkov
více
Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Nabídka: Rozvoz obědů až do domu
Nově otevřená restaurace Zlatý pramen v Teplicích
více
Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Oznámení o vyhražení ploch pro vylepení volebních plakátů
Volby 2013
více
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb
Volby 2013
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Volby 2013
více
Oznámení - poštovní provozovna Partner II.
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Volby 2013
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Volby 2013
více
Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Oznámení o záměru obce pronajmout nebytový prostor
Obec Jeníkov
více
Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky
Obec Jeníkov
více
Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby
Krajské operační a informační středisko HZS ÚK
více
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (zakázka č. 3/2013) "Oprava místní komunikace Jeníkov"
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Sazebník úhrad za poskytování informací
Ceník úkonů placených za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 pro rok 2013
více
Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Přehled dotazů a odpovědí poskytnutých podle zákona o zveřejňování informací za roky 2011 a 2012
více
TISKOVÁ ZPRÁVA - Novinky k placení daně z nemovitostí
Generální finanční ředitelství
více
Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky
Obec Jeníkov
více
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken a vchodových dveří - bytový dům, Oldřichov č.p. 95"
Obec Jeníkov
více
Výroční zpráva za rok 2012
více
Výroční zpráva za rok 2011
více
Rozpočet obce roku 2013
Obec Jeníkov
více
Veřejná vyhláška: Monitovací kalendář
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
více
Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Informace o platbách místních poplatků
Obecní úřad Jeníkov
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2012
Obec Jeníkov
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání zadání Územního plánu Jeníkov
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Veřejná zakázka malého rozsahu: soutěž (zakázka č. 1/2013) "Socha sv. Salvátova v Jeníkově - restaurátorské práce"
více
Záměr obce pronajmout pozemek
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Zachování nemocnice Duchcov a rozšíření služeb
Město Duchcov
více
Pozvánka na veřejné projednání posudku a současně dokumentace a doplněné dokumentace "VTE Moldava"
Ministerstvo životního prostředí
více
Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 2 v Jeníkově č.p. 18
Obec Jeníkov
více
Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 1 v Oldřichově č.p. 37
Obec Jeníkov
více
OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Jeníkov
více
Záměr obce prodat pozemky
Obec Jeníkov
více
Změny v zajištění výkonu služeb České pošty, s.p. na území obce
Česká pošta, s.p.
více
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Projekt "Práce bez překážek"
Republikové centrum vzdělávání
více
Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Informace o projektu "Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti"
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem
více
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Závěrečný účet obce za rok 2011
Obec Jeníkov
více
Pozvánka - bleší trhy Ředhošť, Burza v Ředhošti
Trhy Ředhošť
více
Program kulturních akcí a kina - Duchcov
Kulturní centrum Duchcov
více
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
Obec Jeníkov
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.


Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
více

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (74%)
64 74%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (26%)
23 26%