Archiv

Prodloužení doby uzavření Mateřské školy Jeníkov

Oznámení rodičům

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-rodicum.pdf 87.3 Kb

Důležité oznámení

Opatření

Oznamujeme občanům, že na Obecním úřadu Jeníkov se od 16.3.2020 do odvolání zkracuje doba pro styk s veřejností. Úřední hodiny pro veřejnost budou až do odvolání v pondělí a ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Žádáme občany, aby tuto dobu využívali pouze pro důležité záležitosti. V naléhavých případech zvažte možnost jejich řešení prostřednictvím e-mailové pošty: jenikov@volny.cz, nebo telefonicky na čísle 417 835 522.

Dále oznamujeme, že provozovna místního mandlu bude od 16.3.2020 až do odvolání uzavřena.

Zákazníky poštovní provozovny Partner Oldřichov žádáme, aby do prostoru poštovní provozovny vstupovali jednotlivě.

Jedná se o preventivní opatření.


Závěrečný účet obce Jeníkov za rok 2018

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-jenikov-za-rok-2018509531534.doc 52.7 Kb
zprava-2018533705427.pdf 4235.9 Kb
p1.pdf 620.3 Kb
p2.pdf 627 Kb
p3.pdf 4517.3 Kb
p4.pdf 4527.7 Kb

Návrh Závěrečného účtu obce Jeníkov za rok 2018

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-jenikov-za-rok-2018.doc 52.7 Kb
zprava-2018.pdf 4235.9 Kb
priloha-1346427986.pdf 620.3 Kb
priloha-2903878497.pdf 627 Kb
priloha-3702833277.pdf 4517.3 Kb
priloha-4611492887.pdf 4527.7 Kb

Volby do zastupitelstva Obce Jeníkov

Podané a zaregistrované kandidátní listiny

V přílohách jsou dosud zaregistrované kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Jeníkov konané ve dnech 5. a 6.10.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1jenikov.pdf 119.5 Kb
2martin-safranek.pdf 121.8 Kb
3sdruzeni-nezavislych-kandidatu-obce-jenikova-oldrichov.pdf 124.1 Kb
4zdrava-obec-jenikov-a-oldrichov.pdf 122.1 Kb

Zveřejnění oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
volba-prez.-2018-doba-a-misto.pdf 175.6 Kb

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Stropník

Závěrečný účet za rok 2016 byl zveřejněn na stránkách Mikroregionu Stropník

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Stropník

Nám. Republiky 5 419 01 Duchcov, IČ 71225340

 

 

OZNÁMENÍ
dle § 39 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


V souladu s ustanovením § 39 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválený „Závěrečný účet Mikroregionu Stropník včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016“, je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Mikroregionu Stropník http://mikroregionstropnik.cz/

 • Závěrečný účet za rok 2016

 

 

Do listinné podoby „Závěrečného účtu Mikroregionu Stropník za rok 2016, je možno nahlédnout OÚ Jeníkov.
 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2016

Závěrečný účet je zveřejněn na elektronické úřední desce Obce Jeníkov.

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2016

 

 

Dle § 17, odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů :

 

 1. Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách Obce Jeníkov.
 2. Závěrečný účet je v listinné podobě k dispozici na Obecním úřadě Jeníkov v kanceláři účetní.

 

 

 

Jeníkov dne

 

Vyvěšeno dne :  22.6.2017


Závěrečný účet Obce Jeníkov za rok 2016

Závěrečný účet je zveřejněn včetně příloh a výsledku přezkoumání Krajským úřadem Ústeckého kraje

   Závěrečný   účet   Obce Jeníkov za rok 2016

 

dle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění platných předpisů.

 

 

 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2016                          v tis. Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          skutečnost       rozpočet          rozpočet                      % plnění

třída                                        31.12.              schválený        upravený         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l – daňové příjmy                   9.854               7.323               8.854                           111,40

2 – nedaňové příjmy               1.529              1.321               1.549                              98,73

3 – kapitálové příjmy                  70                   0                    70                             100,00

4 – přijaté transfery                1.732                   195              1.929                             89,80         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM   PŘÍJMY                13.196             8.840                        12.403                         106,29

 

5 – běžné výdaje                    10.355             8.670               13.044                         79,39

6 – kapitálové výdaje                 301                170                    334                        90,17        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM VÝDAJE             10.657             9.840               13.379                         79,66                                

8 – financování

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přijaté úvěry a půjčky             0,--                     0,--               0,-                    -                      0,--

splátky úvěrů                          0,--                    0,--                0,--                                          0,--

 

financování celkem             - 2.539                           0,00                 975                               -260,18           

% plnění je k upravenému rozpočtu  

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. l) a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce (výkaz FIN 1-12. Rozbor čerpání příjmů a výdajů.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce.

 

                      

 

 

 

 

                                                           strana l

 

 

V roce 2016 byla provedena a  schválena tato rozpočtová opatření :

 

Číslo    ze dne                         příjmy                         výdaje             financování

 1. 09.02.16                     159.700.00                507.900.00      348.200,00
 2. 23.02.16                                 0,00                  10.000,00        10 000,00
 3. 14.04.16                   1.107.650,00             1,107.650,00                 0,00
 4. 09.06.65                     176.600,00                 336.900,00      160.400,00
 5. 07.09.16                     424.850,00                 804.550,00      379.700,00
 6. 21.11.16                  1.120.800,00              1.198.400,00        77.600,00
 7. 31.12.16                     573.600,00                  573.600,00                 0,00

 

 1. Údaje o hospodaření s majetkem obce

Druh majetku                                     stav  k 1.1.2016          stav k 31.12.2016       změny

Drobný dlouhodobý nehmotný                74.495,40                  68.298,40              -6.197,-Ostatní dlouhodobý nehmotný             124.367,00                124.367,00              0

Stavby                                                24.443.058.47            24.526.081,22            +83.022,75

Sam.hmotné movité věci a soubory     1.464.859,00                          1.584.759,00           +119.900,00

Drobný dlouhodobý majetek               1.697.762.03            1.762.748,99            +64.986,96   

Pozemky                                              5.052,598.91            5.083.153,54            +30.554,63

Kulturní předměty                                  147,546,00                 147.546,00                        0

Nedokončený dl.hmotný majetek       2.482.554,00              2.482.554,00                        0

Dlouhodobý finanční majetek             5.223,000,00              5.223.000,00                        0

           

 

 1. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

                                   rezervní           fond                odvod         výsledek hospodaření

                                      fond           odměn           zřizovateli                celkem

Mateřská škola                  0           0                    0                           24.285,04

 

Roční účetní závěrky zřízené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou přístupné na elektronické úřední desce.

 

 1. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům

veřejné úrovně

poskytovatel   účel                                         UZ      položka           příjmy             výdaje

Ústecký kraj   hasiči                                      14004  4116                      400,00                400,00   

MPSV aktivní politika zaměstnanosti          13101  4116                243.455,00         243.455,00

MPSV operační program zaměstnanost        13013  4116             1.308.744.00     1.308.744,00

Ústecký kraj – volby                                     98193  4111                  20.000,00          20 000,00

 

 

 

 

 

                                               strana 2

 

 

 

 

 

 1. Příjemci podpory z rozpočtu obce

 Myslivecké sdružené Háj Jeníkov                                        15.000,-- Kč

OSH Čech a Moravy a Slezska Teplice                                  2.000,-- Kč

ForPes občanské sdružení                                                       6.000,-- Kč

Římskokatolická farnost Jeníkov                                          20.000,-- Kč

Římskokalotická farnost Jeníkov                                         10.000,-- Kč

Bc. Martin Schrank – Jeníkov fest                                       15.000,-- Kč

Václav Novák – stará garda                                                   4.000,-- Kč

Tělovýchovná jednota Oldřichov                                          64.000,-- Kč

Tělovýchovná jednota Oldřichov                                        300.000,-- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov                                     1.200,-- Kč

Oblastní charita Most                                                              3.000,-- Kč

Oblastní charita Most – azylový dům Duchcov                      6,000,-- Kč

                      

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje  ve dnech 08.11.2016 a 01.03.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2007 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy :  nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

Při přezkoumání hospodaření  územně samosprávného celku   Jeníkov za rok 2016 nebyla zjištěna rizika  dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

je přílohou závěrečného účtu.

 

V Jeníkově dne  25. 04. 2017

Zpracovala : Alena Mojžíšková – účetní

projednáno ve finančním výboru dne

projednán  ZO Jeníkov dne

 

 

 

 

 

Starosta obce Jeníkov

                                                                                                Libor   G r o h

 

 

Vyvěšeno dne :          26. 04. 2017                                       Svěšeno dne :

Současně vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

 

                                                           Strana 3

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prezkoumani.pdf 4002.4 Kb
priloha-1.pdf 4592.8 Kb
priloha-2.pdf 801.8 Kb
priloha-3.pdf 4392.7 Kb
priloha-4.pdf 787.2 Kb
zaverecny-ucet-obce-jenikov-za-rok-2016.doc 46.6 Kb

Oznámení Mikroregionu Stropník: Rozpočtový výhled - Rozpočet 2017, Střednědobý výhled

Mikroregion Stropník

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2017-.pdf 60.8 Kb
strednedoby-vyhled-hospodareni.pdf 117.9 Kb
stropnik-oznameni-rozpoctony-vyhled-rozpocet-250843149.doc 28.7 Kb

Dotační program "Kotlíková dotace" Ústeckého kraje

Ústecký kraj

Zde naleznete podrobné informace k dotačnímu programu "Kotlíková dotace" Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace


Záměr obce prodat pozemek

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-prod.0001.pdf 127.9 Kb

Záměr obce pronajmout pozemky

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-pron.0001.pdf 148.7 Kb

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cj-uzsvm-utp-6381-2015-utpm-1-.pdf 138.6 Kb
kopie-keox4171949256951437217.xlsx 126.6 Kb

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Jeníkov

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Jeníkov (5).pdf 1060.7 Kb

Předběžné výsledky komunálních voleb v obci Jeníkov

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Předběžné výsledky komunálních voleb0001.pdf 836.2 Kb

Oznámení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nedostatečně identifikovatelný vlastník parcely 591/2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Nedostatečná identifikace.pdf 120.5 Kb
Neidentifikovatelný vlastník.xlsx 16.2 Kb

Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Oznámení - záměr obce pronajmout0001.pdf Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek 133.1 Kb

Oznámení o vyhražení ploch pro vylepení volebních plakátů

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby - vyhrazení plochy0001.pdf Oznámení o vyhražení ploch pro vylepení volebních plakátů 134.1 Kb

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby 2013 - jmenování zapisovatele0001.pdf Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 146.1 Kb

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby 2013 - doba a místo0001.pdf Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb 175.3 Kb

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby 2013 - volební okrsky0001.pdf Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 114 Kb

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby 2013 - počet členů OVK0002.pdf Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 122.8 Kb

Oznámení o záměru obce pronajmout nebytový prostor

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce pronajmout nebyt. prostor0001.pdf Oznámení o záměru obce pronajmout nebytový prostor 122.2 Kb

Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce pronajmout - pozemky0001.pdf Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky 156.9 Kb

Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce pronajmout pozemky0001534635476.pdf Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky 117.8 Kb

Veřejná vyhláška: Monitovací kalendář

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Monitorovací kalendář0001.pdf Veřejná vyhláška: Monitovací kalendář 1543 Kb

Návrh Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2012

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Závěrečný účet za rok 20120001.pdf Návrh Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2012 2772.2 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání zadání Územního plánu Jeníkov

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
A-Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání zadání ÚP0001.pdf Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání zadání Územního plánu Jeníkov 225.3 Kb
NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JENÍKOV.pdf Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání zadání Územního plánu Jeníkov 438 Kb

Záměr obce pronajmout pozemek

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce - pronájem0001875786860.pdf Záměr obce pronajmout pozemek 119.1 Kb

Pozvánka na veřejné projednání posudku a současně dokumentace a doplněné dokumentace "VTE Moldava"

Ministerstvo životního prostředí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Pozvánka - MŽP0001.pdf Pozvánka na veřejné projednání posudku a současně dokumentace a doplněné dokumentace "VTE Moldava" 304.3 Kb

Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 1 v Oldřichově č.p. 37

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výb.říz. - byt Oldř.370001.pdf Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 1 v Oldřichově č.p. 37 261.3 Kb

Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 2 v Jeníkově č.p. 18

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výb.říz. - byt Jeníkov 180001.pdf Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 2 v Jeníkově č.p. 18 263.5 Kb

Záměr obce prodat pozemky

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce prodat pozemky0001.pdf Záměr obce prodat pozemky 117.5 Kb

Změny v zajištění výkonu služeb České pošty, s.p. na území obce

Česká pošta, s.p.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Informace České pošty, s.p.0001.pdf Změny v zajištění výkonu služeb České pošty, s.p. na území obce 237.2 Kb

Informace o projektu "Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti"

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
leták Jeníkov.doc Informace o projektu "Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti" 821.8 Kb

Závěrečný účet obce za rok 2011

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Závěrečný účet obce za rok 20110001.pdf Závěrečný účet obce za rok 2011 2548.6 Kb

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Obec Jeníkov

Název zakázky: Výměna oken a vchodových dveří - objekt Hasičské zbrojnice, Oldřichov č.p. 188

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-ver.zak.-okna-dvere-has.zbroj.0001.pdf 3386.9 Kb

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Obec Jeníkov

Název zakázky: Dětské hřiště Jeníkov - osazení nových prvků vybavení a úpravy povrchu na p.p.č. 76/1 v k.ú. Jeníkov u Duchcova

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
situace-s-navrzenymi-prvky.pdf 1057.3 Kb
technicka-zprava-pro-vr.pdf 127.7 Kb
vyrez-situace-s-prvky.pdf 1048.1 Kb
vyzva-ver.-zakazka-detske-hriste0001.pdf 2142.5 Kb

Výzva k předložení nabídky na zpracování Územního plánu Jeníkov

Veřejná zakázka malého rozsahu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-zadavaci-podminky0001.pdf 1341 Kb

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zprava-o-prezkoumani-hospodareni0001.pdf 2182.4 Kb

Pronájem nebytových prostor

Pronájem nebytových prostor v bývalé budově ZŠ Jeníkov

Obec Jeníkov tímto oznamuje, že od 1.3.2006 pronajme nebytové prostory v bývalé budově Základní školy Jeníkov. Uvedené prostory jsou vhodné jako archiv nebo skladové prostory. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24, tel: 417 835 522.
Archiv - archiv změn